بررسی رابطه مشتری مداری و فرهنگ سازمانی

بررسی رابطه مشتری مداری و فرهنگ سازمانی چکیده : این پژوهش با هدف شناخت مبانی واصول و راهکارهای فراهم شده در خصوص مفهوم (مشتری مداری و فرهنگ سازمانی) انجام شده است.در جهان

توسط | جولای 2nd, 2017|دسته ها : مقالات|0 نظر

اثرات ویروسی شبکه اجتماعی و رسانه بر تمایل خرید مصرف کنندگان

اثرات ویروسی شبکه اجتماعی و رسانه بر تمایل خرید مصرف کنندگان این مطالعه، مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) و روش تحلیل مقایسه کیفی مجموعه فازی(fsQCA) را در مورد داده های حاصل از بررسی های کاربران

توسط | جولای 2nd, 2017|دسته ها : مقالات|0 نظر

ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل (A . I. D . A) ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل (A . I. Dﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل (A . I. D . A) ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه . A) ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف

توسط | جولای 2nd, 2017|دسته ها : مقالات|0 نظر

دو مدل ارزیابی روایی رویکردهای برند برای سنجش بازاریابی

دو مدل ارزیابی روایی رویکردهای برند برای سنجش بازاریابی چکیده این مقاله روایی درونی و بیرونی چارچوب ارزش برند اردم و سوایت (1998) را با استفاده از دو رویکرد مدل سازی اندازه‌گیری، یعنی روش نسبتاً جدید مقیاس بهترین-بدترین (BWS) (Finn and Louviere,

توسط | جولای 2nd, 2017|دسته ها : Uncategorized, مقالات|0 نظر

تاثیرات مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ارزش ویژه نام تجاری و عملکرد شرکتها

تاثیرات مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ارزش ویژه نام تجاری و عملکرد شرکتها در طول دهه گذشته، آموزش دهندگان، مدیران، و سیاست گذاران به طور فزاینده ای بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت ها

توسط | جولای 2nd, 2017|دسته ها : مقالات|0 نظر

بررسی رابطه مشتری مداری و فرهنگ سازمانی

بررسی رابطه مشتری مداری و فرهنگ سازمانی چکیده : این پژوهش با هدف شناخت مبانی واصول و راهکارهای فراهم شده در خصوص مفهوم (مشتری مداری و فرهنگ سازمانی) انجام شده است.در جهان

توسط | جولای 2nd, 2017|دسته ها : مقالات|0 نظر

اثرات ویروسی شبکه اجتماعی و رسانه بر تمایل خرید مصرف کنندگان

اثرات ویروسی شبکه اجتماعی و رسانه بر تمایل خرید مصرف کنندگان این مطالعه، مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) و روش تحلیل مقایسه کیفی مجموعه فازی(fsQCA) را در مورد داده های حاصل از بررسی های کاربران

توسط | جولای 2nd, 2017|دسته ها : مقالات|0 نظر

ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل (A . I. D . A) ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل (A . I. Dﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل (A . I. D . A) ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه . A) ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف

توسط | جولای 2nd, 2017|دسته ها : مقالات|0 نظر

دو مدل ارزیابی روایی رویکردهای برند برای سنجش بازاریابی

دو مدل ارزیابی روایی رویکردهای برند برای سنجش بازاریابی چکیده این مقاله روایی درونی و بیرونی چارچوب ارزش برند اردم و سوایت (1998) را با استفاده از دو رویکرد مدل سازی اندازه‌گیری، یعنی روش نسبتاً جدید مقیاس بهترین-بدترین (BWS) (Finn and Louviere,

توسط | جولای 2nd, 2017|دسته ها : Uncategorized, مقالات|0 نظر

تاثیرات مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ارزش ویژه نام تجاری و عملکرد شرکتها

تاثیرات مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ارزش ویژه نام تجاری و عملکرد شرکتها در طول دهه گذشته، آموزش دهندگان، مدیران، و سیاست گذاران به طور فزاینده ای بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت ها

توسط | جولای 2nd, 2017|دسته ها : مقالات|0 نظر