بازار را همانگونه که هست بشناسیم

هدف از مطالعات آینده پژوهی ،ورود به بازار با چشمی باز و رسیدن به موفقیتی تضمین شده است . این مطالعات اهمیت زیادی برای کارآفرینان و نیز صاحبان استارتاپ ها دارد تا کسب و کارشان را از ریسک های موجود مصون نگه داشته و به حوزه های جدید زودتر از رقبا وارد شوند